Arsen

Arsen je monoizotopický prvek, se střední citlivostí v NMR. Poskytuje široké signály a má velké rozpětí chemických posunů. Velké, nesymetrické molekuly jsou velmi obtížně měřitelné.

Je to toxický polokov, objeven byl již ve starověku. Prvek tvoří čtyři allotropy – žlutý, šedý, černý a hnědý arsen. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství -3, +3 a +5.

Protonové číslo 33 Elektronová konfigurace [Ar] 3d10 4S2 4p3
Elektronegativita 2,0 Teplota tání  817 °C (28 MPa)
Teplota sublimace 613 °C Hustota 5,778 g.cm-3

Kovový arsen se využívá hlavně ve slitinách s olovem a mědí. Malá množství arzenu zvyšují pevnost olověných součástí autobaterií. V polovodičovém průmyslu jsou důležitá intermetalika GaAs a InAs, která se využívají v LED a laserových diodách, integrovaných obvodech a dalších součástkách. Sloučeniny se využívají v zemědělství jako herbicidy. Dříve se využíval v lékařství, ale v dnešní době už se s ním prakticky nesetkáme, důvodem je toxicita sloučenin.

Arsen je i součástí několika pigmentů, asi nejběžnější jsou svinibrodská zeleň a auripigment. Svinibrodská zeleň je podvojná sůl – octan-arsenitan měďnatý Cu(CH3COO)2∙3Cu(AsO2)2. Připravuje se buď reakcí octanu měďnatého a arsenitanu sodného nebo sulfátovým procesem, kde vycházíme z modré skalice, arsenitanu sodného, kyseliny octové a sody. Má poměrně dobrou krycí schopnost a světelnou stálost. Je nestabilní v bazickém prostředí, kde se rozkládá na modrý hydroxid měďnatý. Rozkládá organické laky, proto se s nimi nesmí mísit. Auripigment je znám už od antiky, jde o žlutý pigment, chemicky sulfid arsenitý – As2S3. Získává se buď mletím minerálu nebo uměle. Syntetický se vyrábí suchou cestou, tj. sublimací síry s oxidem arseničným. Lze jej připravit i srážením, ale takto připravený se nepoužívá jako pigment. Má zlatožlutý odstín, vysokou kryvost a světelnou stálost. Rozkládá se působením koncentrovaných kyselin a černá při styku se sloučeninami mědi a olova. Oba pigmenty jsou, stejně jako jiné sloučeniny arsenu, silně toxické.

NMR

75As
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,0254
Citlivost vzhledem k 13C 149
Rezonanční frekvence v poli 1 T 7,3150
Rozsah chemických posunů -290 až 360 ppm

75As chemické posuny

75As je jediným NMR aktivním izotopem arsenu, má střední citlivost a kvůli svému spinu 3/2 (kvadrupolární jádro) poskytuje široké signály.

Sloučenina Posun [ppm] Sloučenina Posun [ppm]
AsO43- 375 AsR4+ 270-210
AsF6 0 AsH4+ -290

Interakční konstanta 1JAsF = 930 Hz v AsF6.

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.