Důležité veličiny a vztahy v chemii

Relativní atomová hmotnost

Poměr hmotnosti atomu a atomové hmotnostní jednotky (mu = 1,660 538 921×10-27 kg), značí se Ar, je bezrozměrná.

$$A_r = \frac{m}{m_u}$$

Atomová hmotnostní jednotka je rovna hmotnosti 1/12 nuklidu 12C.

Relativní molekulová hmotnost, molární hmotnost

Součet atomových hmotností všech atomů v molekule, značí se Mr, bezrozměrná.

Mr(H2O) = 2.Ar(H) + Ar(O) = 18,00

Molární hmotnost – hmotnost jednoho molu látky, značí se M, jednotka g.mol-1.

Látkové množství

Veličina popisující množství částic (atomů, molekul, iontů) v systému. Je to poměr počtu částic a Avogadrovy konstanty, v chemii se častěji používá výpočet založený na hmotnosti a molární hmotnosti.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$$

Avogadrova konstanta je počet atomů v 12 gramech nuklidu uhlíku 12C. NA = 6,022×1023.

Hustota

Hmotnost jednoho dm3 látky, jednotka kg.dm-3.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Další kapitoly

Napsat komentář