Jod

Jod patří mezi halogeny, je to důležitý biogenní prvek. Tvoří tmavě fialové, destičkové krystaly. Je slabě rozpustný ve vodě, po přídavku jodidu vytvoří trijodidový anion, I3, který je rozpustný velmi dobře. V přírodě se vyskytuje hlavně jako jodid v mořské vodě.

Vlastnosti jodu
Atomové číslo 53 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 126,90447 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p5
Teplota tání [°C] 113,7 Teplota varu [°C] 184,3
Hustota 4,933
Jod
Obr. 1: Pevný jód

Jód je vzácný v zemské kůře i v naší sluneční soustavě. Nejvíce se ho nachází v mořské vodě, to je způsobeno dobrou rozpustností jodidů. Metabolismem mořských živočichů vznikají i organoiodové sloučeniny, nejčastěji jde o jodomethan (CH3I). Známe celkem 37 izotopů jodu, přírodní jod je monoizotopický, ostatní známé izotopy jsou nestabilní.

Objeven byl roku 1811, chemikem B. Curtoisem, během extrakce popela mořských chaluh kyselinou sírovou. Nazván byl podle jeho fialové barvy, ioeidés – fialový. První minerál jódu byl objeven roku 1852 v Mexiku, jednalo se o jodargyrit, AgI.

Vytváří sloučeniny v oxidačních stavech od -I do VII. Nejdůležitější jsou jodidy (I-I). Přídavek jodidu k vodnému roztoku jodu značně zvýší rozpustnost jódu v důledku tvorby trijodidu I3. Tento ion je lineární (v souladu s teroií VSEPR), délka vazby I-I je delší než v případě I2.

Struktura trijodidového aniontu

Obr. 2: Struktura trijodidového aniontu v molekule (Xanthotoxin)2·KI3.[4] Délka vazby I-I je 291,7 pm a molekula je lineární.

NMR

Jod má jeden NMR aktivní izotop, 127I, který je kvadrupolární a středně citlivý. Šířka linií je velká, proto se toto jádro příliš nevyužívá. Standardem je roztok KI v D2O.

127I
Spin 5/2
Zastoupení v přírodě [%] 100
Citlivost vzhledem k 1H 0,0954
Citlivost vzhledem k 13C 560
Rezonanční frekvence v poli 1 T 8,5778
Rozsah chemických posunů -100 až +4100 ppm
Jaderný magnetický moment +2,813273
Jaderný kvadrupolární moment/fm2 -71,0

Chemické posuny

Údajů je málo, chemické posuny pro jodid se pohybují okolo 0, pro jodistan okolo -4000 ppm.

Interakční konstanty

Interakce Sloučenina Interakční konstanta [Hz]
19F-127I IF6+ 2730
19F-127I IF7 2100
13C-127I CH3I <60
17O-127I IO4 489
129Sn-127I SnI4 940
129Sn-127I SnClI3 1097
129Sn-127I SnCl3I 1638

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.