Rtuť

Rtuť, Hg, je toxický, těžký, kapalný kov s velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí. Je základní složkou amalgámů (slitiny kovů s rtutí), využívá se v teploměrech a barometrech a v elektronice, např. v rtuťových spínačích.

Vlastnosti rtuti
Atomové číslo 80 Počet stabilních izotopů 6
Atomová hmotnost 200,59 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s2
Teplota tání [°C] -38,83 Teplota varu [°C] 356,73
Elektronegativita 2,00 Hustota [g.cm-3] 13,534

Rtuť byla známa již před naším letopočtem, získávala se z cinabaritu (HgS) a hlavním využitím byla extrakce kovů. Byla velmi oblíbená mezi alchymisty, kteří ji využívali převážně pro transmutaci kovů.

Dnes se rtuť získává také z cinabaritu, ale dokonalejšími postupy než v minulosti.

HgS + O2 → Hg + SO2

Rtuť nereaguje s neoxidujícími kyselinami, rozpouští se v koncentrované kyselině dusičné a horké, koncentrované kyselině sírové. Produktem jsou rtuťnaté soli. Její elektrodový potenciál je kladný, jako prvek je relativně nereaktivní. Velmi dobře rozpouští kovy, za vzniku slitin (amalgámů).

Mimo rtuťnatých sloučenin tvoří rtuť i sloučeniny ve formálním oxidačním stavu +I, kde je vždy přítomna skupina (Hg-Hg)2+. Nejznámějším zástupcem je kalomel Hg2Cl2. Atomy rtuti jsou spojeny jednoduchou vazbou, která je tvořena překryvem orbitalů 6s. Známe i další případy polykationtů rtuti, např. oxidací kovové rtuti pomocí fluoridu arseničného v kapalném oxidu siřičitém získáme sloučeninu Hg4[AsF6]2, kation Hg42+ je téměř lineární, délka vazby Hg-Hg se pohybuje okolo 260 pm.[4]

NMR

Dimethylrtuť
Dimethylrtuť

Rtuť má celkem šest stabilních izotopů, dva z nich jsou NMR aktivní. Pro měření je výhodnější jádro 199Hg, 201Hg je kvadrupolární a poskytuje velmi široké signály. Obě jádra jsou málo citlivá. Standardem je roztok Me2Hg. Interakční konstanta 1J199Hg,13C = 686,2 Hz pro Me2Hg. Dimethylrtuť je ovšem velmi jedovatá a je s ní potřeba zacházet velmi opatrně!

199Hg 201Hg
Spin 1/2 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 16,87 % 13,18 %
Rozsah chemických posunů -3000 – 500 ppm
Citlivost vzhledem k 1H 1,00.10-3 1,97.10-4
Citlivost vzhledem k 13C 5,89 1,16
Rezonanční frekvence v poli 1 T 16,87 13,18
Jaderný magnetický moment +0,5058855 -0,5602257

Chemické posuny

Organortuťnaté sloučeniny 500 – -1500 HgCl2 -1500
HgBr2 -2000 Hg(NO3)2 -2500
HgI2 -3000

Odkazy

  1. Rtuť na české wikipedii
  2. Rtuť na anglické wikipedii
  3. Hg NMR
  4. Preparation and crystal structure of tetramercury bis(hexafluoroarsenate) Hg4(AsF6)2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.