Historie NMR

Vydáno: 25. 12. 2023; Poslední aktualizace: 28. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Krátký přehled historie NMR spektroskopie.

Za začátek historie NMR můžeme považovat 20. léta 20. století, kdy byl objeven spin elektronu a magnetický moment.

Ve 30. a 40. letech byly popsány vlastnosti atomových jader a byla naměřena první CW-NMR i FT-NMR spektra.

V 50. letech bylo popsáno magnetické stínění a chemický posun. Díky zvyšující se intenzitě magnetického pole byla objevena spin-spinová skalární interakce.

V 60. letech se postupně zlepšovaly parametry přístrojů. V této době se objevilo velké množství prací, které se zabývaly studiem mechanismu relaxace a relaxačních časů T1 a T2, studiem chemické výměny a difuze.

V roce 1971 byl teoreticky navržen 2D NMR experiment, realizován byl až v roce 1976. Šlo o 1H-1H COSY.

1H-1H COSY NMR spektrum ethylbenzenu.

V 80. letech docházelo ke zlepšování technik vícedimenzionální NMR spektroskopie, to bylo dáno i zvyšováním výkonu výpočetní techniky.

V 90. letech se objevila důležitá novinky, gradientové pulzy.

Na začátku 21. století se objevili komerčně dostupné kryosondy. Tyto sondy mají elektroniku, vč. měřící cívky chlazenou na nízkou teplotu, tím dochází ke snížení tepelného šumu a výraznému zvýšení citlivosti. Do prodeje se také dostávají Benchtop NMR spektrometry, zde je magnetické pole generováno permanentními magnety (Halbachův magnet). Jde o spektrometry s rezonanční frekvencí 1H jader do 80 MHz, takže poskytují nižší rozlišení, ale jejich provozní náklady jsou minimální. Magnety pracují za laboratorní teploty, proto nejsou nutné kryokapaliny.

Benchtop NMR spektrometr 60 MHz od firmy Magritek. Zdroj: Johannes Schneider/Commons

K velkému vývoji došlo i na poli vývoje supravodivých magnetů, v roce 2023 byly v provozu magnety s polem až 28,2 T, což odpovídá rezonanční frekvenci 1H o velikosti 1,2 GHz. V provozu jsou i silnější magnety, např. 1,53 GHz (36 T) v National Magnetic Field Laboratory. Ale ty jsou určeny pouze pro krátkodobá měření. Jde o hybridní systémy, kde část elektromagnetu je tvořena cívkou z nesupravodivého materiálu.

Odkazy

  1. The Fascinating History of NMR
  2. History – Gateway NMR

Další kapitoly