Vápník

Vápník patří mezi kovy alkalických zemin. Je to velmi lehký, reaktivní kov. Vlastnostmi je podobný alkalickým kovům, za laboratorní teploty reaguje s kyslíkem i vodou.

Atomové číslo20Počet stabilních izotopů7
Atomová hmotnost40,078lektronová konfigurace[Ar] 4s2
Teplota tání [°C]842Teplota varu [°C]1484
Elektronegativita1,00Hustota [kg.m-3]1550

Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře a po křemíku a železu je třetím nejrozšířenějším kovem. Vzhledem k jeho reaktivitě ho v přírodě nalézáme pouze ve formě vápenatých sloučenin. Nejrozšířenějším minerálem je vápenec, CaCO3, který pokrývá velkou část zemského povrchu. Vápenec vzniká biochemicky, živými organismy nebo biomechanicky – nahromaděním skořápek mrtvých organismů. Dalším důležitým minerálem je křída, což je pórovitý uhličitan vápenatý. Síran vápenatý tvoří několik minerálů: anhydrit – bezvodý síran, bassanit (hemihydrát) a sádrovec (dihydrát).

Chemické vlastnosti vápníku jsou podobné stronciu a baryu. Reaguje s vodou a kyselinami za vývoje vodíku, podobně jako alkalické kovy poskytuje s kapalným amoniakem modrý roztok, obsahující solvatovaný elektron. Za vyšší teploty reaguje s kyslíkem, dusíkem, sírou i halogeny za vzniku odpovídajících binárních sloučenin.

Izotopy vápníku

Nukleonové čísloZastoupení v přírodě [%]Poločas rozpadu
4096,941>5,9×1021 let
41stopové1,03×105 let
420,647stabilní
430,135stabilní
442,086stabilní
460,004>8,8×1022 let
480,187>4,3×1019 let

NMR

Má jeden NMR aktivní izotop, 43Ca, který patří mezi středně citlivé jádra, bohužel jeho zastoupení v přírodním vápníku je mizivé. Standardem je roztok CaCl2 v D2O. V současné době se toto jádro využívá hlavně pro měření NMR v pevném stavu.

 43Ca
Spin7/2
Zastoupení v přírodě [%]0,135
Rozsah chemických posunů70 ppm, -35 až 35 ppm
Citlivost vzhledem k 1H0,00642
Rezonanční frekvence v poli 1 T2,8688

Chemické posuny

LátkaPosun [ppm]LátkaPosun [ppm]
Ca vázaný k dusíku35-15Ca2+30 – 0
CaCl2 v D2O0Ca vázaný ke kyslíku-20-(-35)

Odkazy

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.