Stechiometrický vzorec – příklady

Vydáno: 07. 11. 2022; Poslední aktualizace: 22. 03. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Několik příkladů k výpočtu stechiometrického vzorce:

Vypočítejte stechiometrický vzorec sloučeniny obsahující 8,75 % Na, 69,95 % W a 21,31 % O.

Nejprve potřebujeme atomové hmotnosti pro jednotlivé prvky: Na: 22,99; W: 183,84; O: 16,00.

Vzorec sloučeniny bude: NaxWyOz, my musíme vypočítat poměr x:y:z

$$x:y:z = \frac{8,75}{22,99} : \frac{69,95}{183,84} : \frac{21,31}{16,00} = 0,381 : 0,381 : 1,332$$

Všechny tři členy získaného poměru podělíme nejmenším číslem (0,381), čímž získáme:

1 : 1 : 3,5

Jelikož je jeden z členů ve formátu desetinného čísla, vynásobíme celý poměr dvěma:

2 : 2 : 7

Takže sloučenina má vzorec: {Na2W2O7}.


Sloučenina obsahuje 57,84 % C, 3,64 % H a 38,52 % O. Jaký je její stechiometrický vzorec? Jaký je sumární vzorec, když 0,3 molu sloučeniny váží 49,84 g?

Atomové hmotnosti: C: 12,00; H: 1,01; O: 16,00.

Pro výpočet stechiometrického vzorce postupujeme stejně jako v předchozím případě:

$$x:y:z = \frac{57,84}{12,00} : \frac{3,64}{1,01} : \frac{38,52}{16,00} = 4,82 : 3,60 : 2,40$$

Všechny tři členy podělíme 2,40, tím získáme: 2 : 1,5 : 1

Nakonec musíme poměr vynásobit dvěma, abychom se zbavili desetinných čísel: 4 : 3 : 2. Stechiometrický vzorec je tedy: {C4H3O2}.

Sumární vzorec zjistíme pomocí výpočtu molární hmotnosti:

$$n = \frac{m}{M} => M = \frac{m}{n} = \frac{49,84}{0,3} = 166,13\ g.mol^{-1}$$

Jednotku C4H3O2 (M = 83,07) musíme vzít dvakrát, tzn. že sumární vzorec látky bude C8H6O4. Půjde tedy pravděpodobně o jeden z izomerů benzendikarboxylové kyseliny.


Sloučenina obsahuje 66,71 % S a 33,29 % O. Jaký je její stechiometrický vzorec? Jaký je sumární vzorec, když víme, že 1,5 molu sloučeniny váží 144,20 g?

Ar(S) = 32,06; Ar(O) = 16,00

Hledáme sloučeninu se vzorcem SxOy.

$$x : y = \frac{66,71}{32,06} : \frac{33,29}{16,00} = 2,08 : 2,08$$

Stechiometrický vzorec je tedy {SO}.

Pro zjištění sumárního vzorce musíme vypočítat molární hmotnost látky:

$$n = \frac{m}{M} => M = \frac{m}{n} = \frac{144,20}{1,5} = 96,13\ g.mol^{-1}$$

Hledanou látkou je tedy S2O2, protože molární hmotnost fragmentu SO je polovinou molární hmotnosti celé látky.

Kalotový model S2O2. Zdroj: Ben Mills/Commons

Vypočítejte procentuální zastoupení jednotlivých prvků v dihydrogenfosforečnanu vápenatém.

Dihydrogenfosforečnan vápenatý má vzorec Ca(H2PO4)2. Pro výpočet budeme potřebovat atomové hmotnosti všech prvků:

Ar(Ca): 40,08; Ar(P): 30,97; Ar(O): 16,00; Ar(H): 1,01; M(Ca(H2PO4)2) = 234,05 g.mol-1

Pro výpočet dáme do poměru atomové hmotnosti jednotlivých prvků násobené jejich zastoupením a molární hmotnost sloučeniny.

$$w(Ca) = \frac{40,08}{234,05} = 0,1712 => 17,12\ \%$$
$$w(P) = \frac{30,97 . 2}{234,05} = 0,2646 => 26,46\ \%$$
$$w(H) = \frac{1,01 . 4}{234,05} = 0,0173 => 1,73\ \%$$
$$w(O) = \frac{16,00 . 8}{234,05} = 0,5469 => 54,69\ \%$$

Dihydrogenfosforečnan vápenatý obsahuje 17,12 % Ca; 26,46 5 P; 1,73 % Ca a 54,69 % O.


Vypočítejte procentuální zastoupení prvků v modré skalici.

Modrá skalice je pentahydrát síranu měďnatého, CuSO4.5H2O. Pro výpočet bude praktičtější sumární vzorec, tj. CuSO9H10. Molekulová hmotnost je 249,68. Budeme potřebovat také atomové hmotnosti prvků:

CuSOH
63,5532,0616,001,01
Relativní atomové hmotnosti prvků obsažených v modré skalici

Zastoupení prvků získáme jako podíl atomové hmotnosti a molekulové hmotnosti celé skalice. Musíme ale vzít do úvahy i počet daných atomů v modré skalici.

$$w(Cu) = \frac{A_r(Cu)}{M_r} = \frac{63,55}{249,68} = 0,2545$$
$$w(S) = \frac{A_r(S)}{M_r} = \frac{32,06}{249,68} = 0,1284$$
$$w(O) = \frac{9 . A_r(O)}{M_r} = \frac{9 . 16,00}{249,68} = 0,5767$$
$$w(H) = \frac{10 . A_r(H)}{M_r} = \frac{10 . 1,01}{249,68} = 0,0404$$

Jako kontrolu můžeme sečíst jednotlivé hmotnostní zlomky. Součet se musí rovnat 1 (100 %):
0,2545 + 0,1284 + 0,5767 + 0,0404 = 1

Modrá skalice obsahuje 25,45 % Cu; 12,84 % S; 57,67 % O a 4,04 % H.

Stejným způsobem můžeme spočítat i procentuální obsah vody v modré skalici:

$$w(H_2O) = \frac{5 . M_r(H_2O)}{M_r} = \frac{5 . 18,02}{249,68} = 0,3609$$

Modrá skalice obsahuje 36,09 % vody.


Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O.

Sloučenina bude mít obecný vzorec KvHxAsyOz, koeficienty odvodíme ze zastoupení prvků a jejich atomové hmotnosti:

$$v : x : y : z = \frac{35,85}{39,10} : \frac{0,46}{1,01} : \frac{34,35}{74,92} : \frac{29,34}{16.00} = 0,92 : 0,46 : 0,46 : 1,83$$

Abychom získali celočíselné koeficienty, musíme každý člen poměru podělit nejnižším číslem:

$$v : x : y : z = \frac{0,92}{0,46} : \frac{0,46}{0,46} : \frac{0,46}{0,46} : \frac{1,83}{0,46} = 2 : 1 : 1 : 4$$

Stechiometrický vzorec sloučeniny tedy bude {K2HAsO4}.


Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS) a malachit (CuCO3.Cu(OH)2). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

Nejprve musíme vypočítat molární hmotnost:

CuFeS151,46
CuCO3.Cu(OH)2221,12

Obsah mědi v chalkopyritu vypočítáme jako poměr atomové hmotnosti mědi a molární hmotnosti chalkopyritu:

$$\textrm{w(Cu)} = \frac{\textrm{A}_\textrm{r}(\textrm{Cu})}{\textrm{M}(\textrm{CuFeS})} = 0,4196$$

U malachitu musíme atomovou hmotnost mědi vynásobit dvěma, protože molekula obsahuje dva atomy mědi:

$$\textrm{w(Cu)} = \frac{2\ .\ \textrm{A}_\textrm{r}(\textrm{Cu})}{\textrm{M}(\textrm{CuCO}_3.\textrm{Cu(OH)}_2)} = 0,5748$$

Větší podíl mědi obsahuje malachit.

Další kapitoly