Platina

Kelímky ze slitiny Pt/Rh pro TG/DSC
Kelímky ze slitiny Pt/Rh pro TG/DSC

Platina, Pt, patří mezi drahé kovy, má velice vysokou hustotu a je chemicky velmi odolný. Mechanicky jde o měkký kov. Využívá se jako materiál pro vysokoteplotní aplikace (termočlánky, kelímky pro TG/DSC), v katalyzátorech (např. ve pro automobily).

Vlastnosti platiny
Atomové číslo 78 Počet stabilních izotopů 5 (6)
Atomová hmotnost 195,084 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d9 6s1
Teplota tání [°C] 1768,3 Teplota varu [°C] 3825
Elektronegativita 2,28 Hustota [g.cm-3] 21,45

Platina je velice vzácný prvek, průměrná koncentrace v zemské kůře je jen 0,005 ppm. Jeho hlavní producenty znázorňuje mapka na obr. 1. Roční objem výroby platiny se pohybuje kolem 90 tun.

Obr. 1: Podíl producentů platiny na celosvětové těžbě. Anwar saadat at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], z Wikimedia Commons
Obr. 1: Podíl producentů platiny na celosvětové těžbě. Anwar saadat at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], z Wikimedia Commons
Přírodní platina se skládá z šesti izotopů, z nichž pět je stabilních, 198Pt má velmi vysoký poločas rozpadu (více než 3×1014 roku). Obsahuje také 0,014 % radioaktivního izotopu 190Pt (6,5.1011 roků). Známe izotopy platiny v rozmezí 166Pt – 202Pt.

Izotop Zastoupení v přírodě
192Pt 0,782 %
194Pt 32,967 %
195Pt 33,832 %
196Pt 25,242 %
198Pt 7,163 %

Struktura aniontu [PtCl6]-
Struktura aniontu [PtCl6]
Chemicky jde o velice odolný prvek, dobře se rozpouští v lučavce královské (rovnice 1), pomalu v kyselině dusičné a chlorovodíkové (za přítomnosti kyslíku nebo peroxidu vodíku). Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech +2 a +4, méně běžně +1 a +3.

Pt + 4 HNO3 + 6 HCl → H2PtCl6 + 4 NO2 +4 H2O (1)

Oba oxidy platiny, PtO a PtO2, se teplem rozkládají. Směsný oxid vzniká iontovou reakcí:

2 Pt2+ + Pt4+ + 4 O2- → Pt3O4

PtO2 je základem pro Adamsův katalyzátor, který se využívá pro hydrogenaci a hydrogenolýzu organických sloučenin.[3]

Komplexní sloučeniny

Chemie komplexních sloučenin platiny je poměrně rozsáhlá. Mezi nejznámější komplexy patří tzv. cis-platina, která se využívá při léčbě rakoviny. Jde o komplex cis-[Pt(NH3)2Cl2].

Cisplatina
Cisplatina

Pomocí komplexů platiny byl také studován tzv. trans-efekt, který umožňuje předpovídat strukturu produktu substitučních reakcí u komplexů.

NMR

Platina má jeden, středně citlivý, NMR aktivní izotop 195Pt.  Využívá se hlavně pro studium komplexů platiny, důležitou informaci lze zjistit i ze štěpení jádry 1H, 13C, 31P, atd. Jako standard se používá roztok Na2PtCl6 v D2O.

195Pt
Spin 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 33,832
Rozsah chemických posunů -6500 až 200 ppm
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,2922
Jaderný magnetický moment +0,60952
Citlivost vůči 1H 3,51×10-3
Citlivost vůči 13C 20,7
  1. Platina české wikipedii
  2. Platina na anglické wikipedii
  3. The Story of Adams’ Catalyst
  4. Oxidation state +10 may exist in a platinum compound

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.