Bromátometrie

Vydáno: 22. 09. 2022; Poslední aktualizace: 14. 06. 2024; Autor: Zdeněk Moravec

Tato metoda redoxní odměrné analýzy využívá oxidační vlastnosti bromičnanu draselného, KBrO3. V kyselém prostředí je redukován až na bromid:

BrO3 + 6 H+ + 6 e ⇄ Br + 3 H2O

Jakmile je analyt vyčerpán, reaguje nadbytečný bromičnan se vzniklým bromidem za uvolnění elementárního bromu, tím dojde k zabarvení roztoku do žluta. Nemusíme tedy při titraci využívat indikátor.

BrO3 + 5 Br + 6 H+ → 3 Br2 + 3 H2O

Pro přesnější detekci bodu ekvivalence se přidává metyloranž nebo metylčerveň, které reagují se vznikajícím bromem a dochází k odbarvení roztoku.

Methyloranž
Methylčerveň

Základní látkou je bromičnan draselný, který je možné navážit velmi přesně, proto není nutné odměrný roztok faktorizovat.

Příklady stanovení

Bromátometrií lze stanovit koncentraci arsenitých a antimonitých iontů, ale také organické sloučeniny, např. fenolu.

3 As3+ + BrO3 + 6 H+ → 3 As5+ + Br + 3 H2O

3 Sb3+ + BrO3 + 6 H+ → 3 Sb5+ + Br + 3 H2O

Nepřímá titrace

Fenol se stanovuje nepřímou titrací, k analytu přidáme nadbytek bromidu a známý nadbytek bromičnanu. Nezreagovaný brom pak titrujeme jodometricky.

Další kapitoly