Konduktometrie

Vydáno: 09. 12. 2017; Poslední aktualizace: 10. 09. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Tento text vychází z mé úpravy článku na wikipedii.

Konduktometrie je soubor analytických metod založených na měření vodivosti roztoku.

Vodivost roztoků

Konduktometr
Konduktometr. Zdroj: Nuno Nogueira/Commons

Vodivost roztoku (G) je dána migrací iontů k elektrodám a je převrácenou hodnotou ohmického odporu roztoku, její jednotkou je Siemens (S). Vodivost se měří konduktometrem, k vlastnímu měření pak slouží konduktometrická cela, která je tvořena dvěma platinovými plíšky o ploše 1 cm2, které jsou umístěny rovnoběžně ve vzdálenosti 1 cm. Měření se provádí střídavým napětím (50 Hz-5 kHz), čímž se zamezí polarizaci elektrod.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} \ \ [S = \Omega^{-1} = m^{-2}.kg^{-1}.s^3.A^2]$$

Měrná vodivost

Měrná vodivost (konduktivita, γ, S.m-1) umožňuje srovnávat vodivost roztoků. Získáme ji ze vztahu:

$$\gamma = \frac{G}{C} = \frac{G.l}{S}$$ kde C je odporová konstanta vodivostní cely:

$$C = \frac{S}{l}$$ kde l je vzdálenost mezi elektrodami a S je plocha měrné elektrody. Tato konstanta se zpravidla určuje měřením kalibračních roztoků o známe vodivosti, např. vodných roztoků chloridu draselného (KCl).

Jednotkou měrné vodivosti je S.m-1, ale zpravidla se používá praktičtější µS.cm-1.

Molární vodivost

Molární vodivost (Λ, S.cm2.mol-1) je měrná vodivost vztažená na molární koncentraci:

$$\Lambda = \frac{1000 . \gamma}{c}$$

Kromě koncentrace závisí i na tom, jestli je elektrolyt slabý nebo silný.

KationΛ+ [S.cm2.mol-1]AnionΛ [S.cm2.mol-1]
H+349,8OH198,0
K+73,5Br78,4
NH4+73,4I76,8
Ag+61,9Cl76,3
Na+50,1NO371,4

Přímá konduktometrie

Přímé měření vodivosti je neselektivní metodou, tzn. dá nám informaci o celkovém obsahu iontů v roztoku, např. v pitné nebo užitkové vodě. Měření může být rušeno přítomností H+ nebo OH iontů, které mají několikanásobně vyšší molární vodivost než ostatní ionty.

Nepřímá konduktometrie (konduktometrické titrace)

Nepřímá konduktometrie slouží k indikaci bodu ekvivalence titrací. Sleduje změny vodivosti titrovaného roztoku na objemu přidávaného odměrného roztoku. Využívá se především u neutralizačních, srážecích a někdy u komplexotvorných titrací. Tuto metodu nelze využít u titrací, kde se používají pufry, protože pak je pH stabilní a obsah iontů se během titrace mění jen málo.

Literatura

  1. PRAUS, Petr a Jiřina VONTOROVÁ. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5.
  2. FIFIELD, F. W. a D. KEALEY. Principles and practice of analytical chemistry. Malden, MA: Blackwell Science, c2000. ISBN 0-632-05384-4.

Další kapitoly