Zlato

Zlato, Au, je těžký, měkký kov s výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí. Dříve bylo významným šperkařským kovem a platidlem. V současnosti nachází i velké využití v mikroelektrotechnice.

Vlastnosti zlata
Atomové číslo 79 Počet stabilních izotopů 1
Atomová hmotnost 196,97 Elektronová konfigurace [Xe] 4f14 5d10 6s1
Teplota tání [°C] 1064,18 Teplota varu [°C] 2856
Elektronegativita 2,54 Hustota [g.cm-3] 19,320

V zemské kůře je vzácné, ale nachází se převážně v ryzí formě. V mořské vodě je jeho koncentrace průměrně 1 mg zlata na tunu mořské vody, to je sice malá koncentrace, ale vzhledem k množství mořské vody jde o obrovské množství.

Chemicky je velmi inertní, z běžných kyselin ho rozpouští jen lučavka královská, kdy vzniká tetrachlorozlatitý kation [AuCl4]. Dále se rozpouští ve rtuti za vzniku amalgámu nebo v přítomnosti kyanidů za vzniku dikyanozlatnanu [Au(CN)2].

Zlato je velmi odolné vůči korozi, jeho mechanické vlastnosti je možné zlepšit sléváním s jinými kovy.

V roce 2019 byla publikována příprava 2D vrstev zlata o tloušťce dvou atomů, jejich katalytická aktivita byla desekrát vyšší než u používaných zlatých nanočástic.[5]

Izotopy

Známe izotopy zlata v rozmezí 170Au až 205Au, stabilní je pouze 197Au. Nejdůležitější nestabilní izotopy jsou shrnuty v následující tabulce.

Izotop Poločas rozpadu [dny] Produkt rozpadu
195Au 186,1 195Pt
196Au 6,183 196Pt nebo 196Hg
198Au 2,695 198Hg
199Au 3,169 199Hg

Praktické využití nachází izotop 198Au, který se využívá v ropném průmyslu k detekci netěsností ventilů a potrubí, měření doby průchodu různých látek potrubím. K těmto účelům se využívá látka 198AuCl4 v toluenovém roztoku. Koloidní roztok 198Au se používal v medicíně pro léčení revmatické artritidy kolenního kloubu, tento roztok se připravoval redukcí HAuCl4 glukózou v přítomnosti želatiny.

NMR

Zlato je monoizotopický prvek, díky kvadrupólovému momentu poskytuje pouze velmi málo intenzivní a široké signály a v praxi se příliš nepoužívá.

197Au
Spin 3/2
Zastoupení v přírodě [%] 100 %
Citlivost vzhledem k 1H 2,51.10-5
Rezonanční frekvence v poli 1 T 0,7406
Jaderný magnetický moment +0,145746

Odkazy

  1. Zlato na české wikipedii
  2. Zlato na anglické wikipedii
  3. Zangger, K.; Armitage, I.M. Met Based Drugs 19996, 239-245. Silver and Gold NMR.
  4. HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy. Tišnov: Sursum, 2013. ISBN 978-80-7323-248-1.
  5. Scientists create the world’s thinnest gold

2 Replies to “Zlato”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.