Varistor (napěťově závislý odpor)

Jsou to tělíska vyrobená z karbidu křemíku a opatřená na protilehlých stranách přívodními elektrodami.

Jejich elektrický odpor se při vyšším přiloženém napětí zmenšuje, protože závislost procházejícího proudu na přiloženém napětí je dána vztahem:

U = CIβ
kde U je napětí na varistoru ve voltech,
I proud procházející varistorem vyjádřený v ampérech,
C součinitel, který je roven napětí, při kterém by varistorem protékal proud 1 A a má rozměr [VA],
β exponent, číselně rovný směrnici přímky, získané logaritmováním výše uvedené rovnice.

Varistory lze využít pro stabilizaci napětí nebo k ochraně kontaktů relé před jiskřením. Jelikož elektrický odpor varistorů závisí na přiloženém napětí, nedochází k žádnému zpoždění a tento jev není v oblasti technických a zvukových kmitočtů kmitočtově závislý. Varistory mají poměrně velkou hmotu a proto dobře snášejí impulsové zatížení a propouštějí krátkodobě i velké proudy bez poškození.

Odkazy

  1. http://www.fact-index.com/v/va/varistor.html
  2. Ochrana obvodů pomocí varistorů
  3. Elektrické a tepelné analýzy varistorov na báze oxidov kovov

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.