pH – řešené příklady

Vydáno: 15. 11. 2022; Poslední aktualizace: 18. 11. 2022; Autor: Zdeněk Moravec

Sbírka řešených příkladů ke článku pH, aktivita roztoku.

Jaké je pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,253 M?

Kyselina chlorovodíková je jednosytná silná kyselina, tzn,. že koncentrace protonů vzniklých disociací bude stejná, jako výchozí koncentrace kyseliny:

pH = -log c = -log 0,253 = 0,60


Jaké je pH kyseliny sírové o koncentraci 0,253 M?

Kyselina sírová je silná, dvojsytná kyselina. Její disociací získáme dvojnásobnou koncentraci iontů H+.

H2SO4 → 2 H+ + SO42-

pH = – log c = -log 2*0,253 = -log 0,506 = 0,30


Jaké je pH kyseliny octové o koncentraci 0,05 M?

Kyselina octová, CH3COOH, je slabá jednosytná kyselina, její disociační konstanta je pKa = 4,76. Koncentrace vodíkových kationtů je dána koncentrací kyseliny a její disociační konstantou.

$$pH = \frac{1}{2}pK_A – \frac{1}{2}\log\ c = \frac{1}{2} 4,76 – \frac{1}{2}\log\ 0,05 = 3,03$$


Jaké bude pH roztoku anilinu o koncentraci 0,0258 M? pKb = 4,63

Ionizace anilinu ve vodě

Anilin je slabá zásada, to je vidět už z uvedené pKb konstanty, proto použijeme vztah pro pH slabé zásady:

$$pH = 14 – \frac{1}{2} (pK_b – \log c) = 14 – \frac{1}{2} (4,63 – \log 0,025) = 10,88$$


100 cm3 roztoku NaOH o koncentraci 0,1035 M bylo napipetováno do 250 cm3 odměrné baňky a ta byla doplněna po rysku. Jaké je pH vzniklého roztoku?

Nejprve musíme vypočítat koncentraci NaOH po zředění. Prvním krokem bude výpočet látkového množství:

n = c . V = 0,1035 . 0,1 = 0,01035 mol NaOH

Koncentrace NaOH ve 250 cm3 odměrné baňce bude:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0,01035}{0,25} = 0,0414\ M$$

pH pak vypočítáme pomocí základního vzorce:

pH = 14 + log c = 14 + log 0,0414 = 12,62


100 cm3 NaOH o koncentraci 0,5 M bylo smícháno se 100 cm3 kyseliny sírové o koncentraci 0,2 M. Jaká je koncentrace a pH vzniklého roztoku? Pro jednoduchost neuvažujme objemové změny.

Hydroxid sodný reaguje s kyselinou sírovou podle rovnice:

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O

Jde o neutralizační reakci, čili formálně reakci H+ s OH. Proto potřebujeme spočítat látkové množství obou iontů:

n(OH) = c . V = 0,5 . 0,1 = 0,05 mol OH

Kyselina sírová je dvojsytná, proto poskytne dvojnásobnou koncentraci H+:

n(H+) = c . V = 2 . 0,2 . 0,1 = 0,04 mol H+

Ionty OH- jsou v nadbytku, po neutralizaci nám zůstane 0,01 mol iontů OH. Pro výpočet pH potřebujeme znát jejich koncentraci:

$$c = \frac{n}{V} = \frac{0,01}{0,2} = 0,05 M$$

S pomocí koncentrace můžeme snadno vypočítat pOH a pak pH:

pOH = -log c = -log 0,05 = 1,3
pH = 14 – pOH = 14 – 1,3 = 12,7


Jaká je koncentrace kyseliny sírové o pH = 1,35?

Kyselina sírová je silná, dvojsytná kyselina. Její disociaci lze popsat rovnicí:

$$H_2SO_4 \rightarrow 2 H^+ + SO_4^{2-}$$

Koncentraci protonů vypočítáme ze vztahu pro pH:

$$pH = -\log [H^+] \\
c_{H^+} = 10^{-pH} = 10^{-1,35} = 0,045 M$$

Koncentrace kyseliny je rovna polovině koncentrace protonů, protože se z jedné molekuly kyseliny uvolní dva protony:

c = 0,023 mol.dm-3


Jaká je molární koncentrace kyseliny fluorovodíkové o pH = 1,5?

Kyselina fluorovodíková, HF, je slabá kyselina. Její disociační konstanta je pKa = 3,15. Disociaci tedy můžeme popsat rovnovážnou reakcí:

$$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$$

pH je dáno mírně komplikovanějším vztahem, než pro silné kyseliny:

$$pH = \frac{1}{2}pK_a – \frac{1}{2} \log\ c \\
1,5 = \frac{1}{2}.3,15 – \frac{1}{2} \log\ c \\
-0,075 = – \frac{1}{2} \log\ c \\
\log\ c = 0,15 \\
c = 10^{0,15} = 1,41\ M\ HF$$

Kyselina fluorovodíková má koncentraci 1,41 mol.dm-3.