Tellur

Tellur je stříbřitě lesklý polokov. Má výrazné kovové vlastnosti, ale podobně jako nekovy vytváří kyseliny a soli.

Vlastnosti neonu
Atomové číslo 52 Počet stabilních izotopů 4
Atomová hmotnost 127,60 Elektronová konfigurace [Kr] 4d10 5s2 5p4
Teplota tání [°C] 449,51 Teplota varu [°C] 988
Elektronegativita 2,1 Hustota [g.cm-3] 6,24

Vyskytuje se v rudách síry a selenu a ve zlatých ložiscích.

Tellur
Tellur

Tellur se vyskytuje pouze v jedné krystalické formě, izostrukturní s šedým selenem. Analog cyklooktasíry není znám, ale tato struktura byla popsána ve sloučenině Cs3Te22.[4]

Je méně reaktivní než síra, ale vlastnostmi se jí podobá. Tvoří také polytelluridy, i když ne tak pestré jako síra:

2 K + 3 Te + 2 crypt-222 → [K(crypt-222)]2Te3

NMR

123Te 125Te
Spin 1/2 1/2
Zastoupení v přírodě [%] 0,89 7,07
Citlivost vzhledem k 1H 0,01837 0,03220
Rezonanční frekvence v poli 1 T 11,2349 13,5454

Tellur má dva NMR aktivní izotopy – 123 a 125. Častěji se využívá izotop 125, protože poskytuje spektra s užšími signály. Citlivost 125Te NMR je srovnatelná s uhlíkovým NMR.

125Te NMR

Spin 1/2
Zastoupení v přírodě 7,07 %
Jaderný magnetický moment -0,8885051
Rozsah chemických posunů -1400 až 3400 ppm
Relativní citlivost k 1H 2,28×10-3
Relativní citlivost k 13C 13,4

Jako standard jsme pro kalibraci pulsu použili roztok dichloridu bis(p-methoxyfenyl)telluričitého. Jeho chemický posun je 933,1 ppm.Standard pro kalibraci

I když je citlivost tohoto jádra nižší, dá se naměřit rozumné spektrum (samozřejmě při rozumné koncentraci) i na pouhých 32 skenů.

125Te NMR signál standarduDůležité je zvolit správně prodlevu D1, na následujícím obrázku je ukázán vliv D1 na intenzitu signálu. Měření bylo provedeno 90° pulsem, 32 skenů. Zelený signál je D1=1s, červený D1=3s a modrý D1=5s.

Vliv D1 na intenzitu signálu

Odkazy

  1. Tellurium NMR
  2. Tellur na české wikipedii
  3. Tellur na anglické wikipedii
  4. Boucher, F.; Rousseau, R. Inorg. Chem. 199837, 2351-2357. DOI: 10.1021/ic9714605.

One Reply to “Tellur”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.