Technecium

Technecium, Tc, je nejlehčí prvek PSP, který nemá žádný stabilní izotop. Nejčastěji se potkáváme s izotopem 99Tc, který má relativně dlouhý poločas rozpadu – 2,14 .105 let. Jeho vlastnosti předpověděl už Mendělejev, připraven byl poprvé v roce 1937 bombardováním molybdenu jádry deuteria. Pod teplotou 7,46 K se stává supravodičem II. typu.

Vlastnosti technecia
Atomové číslo 43 Počet stabilních izotopů 0
Atomová hmotnost 98 Elektronová konfigurace [Kr] 4d5 5s2
Teplota tání [°C] 2157 Teplota varu [°C] 4265
Elektronegativita 1,9 Hustota [g.cm-3] 11

Technecium je obsaženo v jaderném odpadu z atomových elektráren, který vzniká při štěpení uranu. Z těchto zdrojů je možné jej izolovat až po několika letech, kdy dojde k poklesu aktivity materiálu.

V čistém stavu krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání. Chemicky je podobné rheniu, je méně reaktivní než mangan. Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech I – VII. Hořením v kyslíku vzniká Tc2O7, s fluorem tvoří směs TcF5 a TcF6. Snadno se rozpouští v oxidujících kyselinách.

Největší využití nachází metastabilní izomer 99mTc, který se používá v mnoha lékařských diagnostických metodách, např. pro monitorování zažívacího traktu nebo zobrazení štítné žlázy. Jeho využití je běžné od 60. let minulého století. Jeho poločas přeměny je asi 6 hodin. Tento izotop se připravuje ostřelováním molybdenového terče v urychlovačích a následnou extrakcí. Chemicky se získává ve formě technecistanu TcO4. Izomer 99mTc přechází z největší části na stabilnější formu 99Tc a následně se přeměňuje na 99Ru.

99mTc

NMR

O NMR není u tohoto prvku, z pochopitelných důvodů, mnoho informací. Kromě komplikací s radioaktivitou je problém i s kvadrupólem u jediného NMR aktivního jádra – 99Tc, signály jsou velice široké. Jako standard je výhodné použít roztok TcO4, jehož posun není příliš závislý na koncentraci.

99Tc
Spin 9/2
Zastoupení v přírodě [%]
Rezonanční frekvence v poli 1 T 9,6294
Jaderný magnetický moment +5,6847

Literatura

  1. Technecium na české wikipedii
  2. Technecium na anglické wikipedii
  3. Franklin, K.J.; Lock, C.J.L.; Sayer, B.G.; Schrobilgen, G.J. J. Am. Chem. Soc. 1982104, 5303-5306. Chemical Applications of 99Tc NMR Spectroscopy: Preparation of Novel Tc(VII) Species and Their Characterization by Multinuclear NMR Spectroscopy
  4. Theoretical Modeling of 99Tc NMR Chemical Shifts
  5. JOHNSTONE, Erik V., Mary Anne YATES, Frederic POINEAU, Alfred P. SATTELBERGER a Kenneth R. CZERWINSKI. Technetium: The First Radioelement on the Periodic Table. Journal of Chemical Education [online]. 2017, 94(3), 320-326 [cit. 2017-03-15]. DOI: 10.1021/acs.jchemed.6b00343. ISSN 0021-9584. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jchemed.6b00343
  6. Tetrafluoridonitridotechnetate(VI) – Reactions and Structures

Navigace

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.