Molární hmotnost a látkové množství – příklady

Vydáno: 10. 11. 2022; Poslední aktualizace: 03. 12. 2023; Autor: Zdeněk Moravec

Několik příkladů ke kapitole Důležité veličiny a vztahy v chemii.

Vypočítejte molární hmotnost kyseliny sírové.

Kyselina sírová má vzorec H2SO4, obsahuje tedy dva atomy vodíku, jeden síry a čtyři atomy kyslíku.

$$M_r = 2 * A_r(H) + A_r(S) + 4 * A_r(O) = 2 * 1,01 + 32 + 4 * 16 = 98,02$$


Vypočítejte molární hmotnost pentahydrátu síranu měďnatého. Kolik molů síranu měďnatého a vody je obsaženo v 55 g modré skalice.

Pentahydrát síranu měďnatého, neboli modrá skalice, má vzorec CuSO4.5H2O. Molární hmotnost vypočítáme velmi podobně, jako u kyseliny sírové. Sečteme hmotnosti všech atomů ve sloučenině:

$$M_r = A_r(Cu) + A_r(S) + 4 * A_r(O) + 10 * A_r(H) + 5 * A_r(O) = 249,68$$

Látkové množství vypočítáme pomocí základního vzorce:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{55}{249,68} = 0,22\ mol$$

Modrá skalice obsahuje jednu molekulu síranu měďnatého, proto bude jeho látkové množství stejné, tzn. 0,22 molů. Vody je ale v modré skalici pět molekul, proto bude její látkové množství pětinásobné:

n = 5 * 0,22 = 1,10 mol H2O


Vypočítejte molární hmotnost etherátu fluoridu boritého.

Etherát fluoridu boritého je adukt diethyletheru a fluoridu boritého: (CH3CH2)2O-BF3. Jeho sumární vzorec je C4H10OBF3.

M = 4 . 12,01 + 10 . 1,01 + 16,00 + 10,81 + 3 . 19,00 = 141,93 g.mol-1


Vypočítejte látkové množství 50,0 cm3 chloridu cíničitého. Hustota je 2,226 g.cm-3.

Vzorec chloridu cíničitého je SnCl4, jeho molární hmotnost je tedy 260,52 g.mol-1. Látkové množství vypočítáme:

$$n = \frac{m}{M}$$

Hmotnost vypočítáme z objemu a hustoty:

$$m = \rho * V = 2,226 * 50 = 111,3\ g$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{111,3}{260,52} = 0,42\ mol$$

50 cm3 SnCl4 tedy odpovídá 0,42 mol SnCl4.


Jaký objem zaujímá 500,0 g oxidu uhličitého za teploty 0 °C a tlaku 101 325 Pa.

Látkové množství plynů můžeme vypočítat pomocí molárního objemu:

$$n = \frac{V}{V_m}$$

pro dané podmínky je hodnota molárního objemu Vm = 22,414 dm3.mol-1.

Nejprve spočítáme látkové množství CO2:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{500}{44,01} = 11,36\ mol$$

Z látkového množství následně vypočítáme objem plynu:

$$V = n * V_m = 11,36 * 22,414 = 254,65\ dm^3$$

500 g CO2 zaujímá objem 254,65 dm3.


Kolik atomů draslíku, síry a kyslíku je obsaženo v 58,00 gramech síranu draselného?

Síran draselný, K2SO4, má molární hmotnost 174,26 g.mol-1. Jeho látkové množství je tedy:

$$\textrm{n}\ =\ \frac{\textrm{m}}{\textrm{M}}\ =\ \frac{58,00}{174,24}\ \textrm{mol}\ =\ 0,333\ \textrm{mol}$$

Počet atomů získáme jako součin stechiometrického koeficientu, látkového množství a Avogadrovy konstanty:

$$\textrm{N(K)}\ =\ 2\ .\ \textrm{n}\ .\ \textrm{N}_\textrm{A}\ =\ 2\ .\ 0,333\ .\ 6,022.10^{23}\ =\ 4,011.10^{23} \\
\textrm{N(S)}\ =\ 1\ .\ \textrm{n}\ .\ \textrm{N}_\textrm{A}\ =\ 1\ .\ 0,333\ .\ 6,022.10^{23}\ =\ 2,005.10^{23} \\
\textrm{N(O)}\ =\ 4\ .\ \textrm{n}\ .\ \textrm{N}_\textrm{A}\ =\ 4\ .\ 0,333\ .\ 6,022.10^{23}\ =\ 8,021.10^{23} $$

Další kapitoly