Ideální plyn


Ideální plyn je zjednodušeným modelem reálného plynu. Umožňuje poměrně snadno určit chování plynu nebo směsi plynů. Pro chování ideálního plynu platí následující pravidla:

  1. Částice plynu považujeme za hmotné body, plyn lze stlačit na nulový objem.
  2. Částice spolu neinteragují, pouze se srážejí.
  3. Při srážkách se částice plynu chovají jako dokonale pružná tělesa.

1 mol ideálního plynu při teplotě 25 °C zaujímá objem 22,414 dm3 (molární objem, Vm).

$$n=\frac{V}{V_m}$$
Plyn Objem 1 molu [dm3]
Ideální plyn 22,414
Ar 22,09
CO2 22,26
N2 22,40
O2 22,40
H2 22,43

 Stavová rovnice

$$pV = nRT = \frac{m}{MRT}$$
$$\rho = \frac{pM}{RT}$$
$$M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{RT}{V_m}$$

R = 8,314 4621(75) J.K-1.mol-1; molární plynová konstanta

Pro změny stavu plynu platí:

$$\frac{p_1V_1}{n_1T_1} = \frac{p_2V_2}{n_2T_2}$$

Boyleův zákon

Izotermy ideálního plynu
Izotermy ideálního plynu

Součin tlaku a objemu plynu je za izotermických podmínek konstantní.

p.V = konst.

p1.V1 = p2.V2

Daltonův zákon

Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků všech složek směsi.

$$p_{celk} = \displaystyle\sum_{i=0}^{n} p_i$$

Parciální tlak

Tlak komponenty ve směsi. Složky směsi ideálních plynů se v nádobě chovají, jako by tam byly samy.

Molární zlomek:

$$X_i = \frac{n_i}{\sum n}$$

Reálný plyn

Chování reálného plynu popisuje van der Waalsova stavová rovnice:

$$(p+\frac{an^2}{V^2})(V – nb) = nRT$$

Konstanty a a b najdeme v tabulkách. Člen \(\frac{an^2}{V^2}\) je korekce na interakce molekul a člen nb je korekce na vlastní objem částic.

Příklad konstant stavové rovnice ideálního plynu
Plyn a \([\frac{m^2 Pa}{mol^2}]\) b \([10^{-6} \frac{m^3}{mol}]\)
Chlor 0,658 56,2
Helium 0,0035 34,1
Krypton 0,235 39,8
Kyslík 0,138 31,8
Methan 0,228 42,8
Vodík 0,0247 26,6

Další kapitoly

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.