Izotopický jev

E. Maxwell a C. A. Reynolds nezávisle na sobě prokázali, že kritická teplota (Tc) supravodičů závisí nepřímo úměrně na druhé odmocnině z hmotnosti izotopu:

izotop-jev1
 (1)

 

Protože mezi maximální frekvencí teplotních kmitů νMAX, Debeyovou teplotou θ a hmotností M platí vztah:

izotop-jev2

kde kB je Boltzmannova konstanta a k je tvrdost oscilátoru, můžeme vztah (1) upravit na tvar: Tc = konst. x θ.

Poznatek, že supravodivost elektronů souvisí s teplotními kmity mřížky (interakce elektronů s fonony), později vedl k formulaci BCS teorie supravodivosti.

Literatura

  1. Maxwell, E. Phys. Rev. 195078, 477. Isotope EBect in the Superconductivity of Mercury.

Další kapitoly

Napsat komentář