Ramanova spektroskopie

Stránka je zatím ve vývoji, poslední editace 21. 6. 2020

Ramanova spektroskopie je metoda molekulové spektroskopie, využívá interakce elektromagnetického záření se vzorkem ke sledování rotačních a vibračních přechodů v molekulách vzorku. V chemii je využívána ke kvalitativní i kvantitativní analýze.[1]

Trocha historie

Sir CV Raman
Sir CV Raman. Zdroj

V roce 1928 Sir Chandrasekhra Venkata Raman objevil jev, dnes nazývaný jeho jménem. Místo současné instrumentace využíval Slunce jako zdroj světla, teleskop jako optickou soustavu a oči jako detektor. Tento jev teoreticky předpověděl již roku 1923 rakouský fyzik Adolf Smékal. Sir Raman byl roku 1930 nominován na Nobelovu cenu za fyziku – “for his work on the scattering of light and for the discovery of the effect named after him”.[2]

I přes nízkou citlivost této metody, byly pořízeny brzy po jejím objevu první sady molekulových spekter. Rozvoj Ramanovy spektroskopie začal s objevem LASERu a jeho využitím jako excitačního zdroje v roce 1962.

Ramanův rozptyl

Při interakci fotonů s molekulami může dojít k pružnému nebo nepružnému rozptylu. Pružný rozptyl označujeme jako Rayileighův rozptyl, během tohoto děje nedochází k výměně energie mezi fotonem a molekulou. Nepružný rozptyl, označovaný jako Ramanův rozptyl, probíhá s podstatně menší pravděpodobností (asi 10-7×) než pružný a dochází během něj k výměně energie mezi fotonem a molekulou.

Polarizovatelnost

Polarizovatelnost popisuje deformovatelnost elektronové hustoty v okolí molekuly působením elektromagnetického záření, nebo přesněji elektrického pole generovaného fotonem.

Polarizovatelnost je tensor druhého řádu, tzn. že ji lze popsat maticí 3×3.

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_{xx} & \alpha _{xy} & \alpha _{xz} \\
\alpha_{yx} & \alpha _{yy} & \alpha _{yz} \\
\alpha_{zx} & \alpha _{zy} & \alpha _{zz} \\
\end{bmatrix}$$

Polarizace je ovlivněna několika faktory:

 • Čím více elektronů má atom, tím slaběji je k sobě váže a tím je polarizovatelnost vyšší.
 • Čím je elektron dále od kladného jádra, tím je pohyblivější a zvyšuje polarizovatelnost atomu.
 • Orientací molekuly vůči vnějšímu elektrickému poli.

Ramanova spektroskopie

 • Ramanova spektroskopie je komplementární metodou k infračervené spektroskopii.
 • Citlivost je nižší než u infračervené spektroskopie.
 • Je vhodnější pro pozorování nepolárních vazeb a umožňuje pozorovat vibrace i na nižších vlnočtech (než MIR), tzn. pod 400 cm-1.
 • Umožňuje snadné měření vodných roztoků, protože voda poskytuje slabá signál.
 • Aby byla vibrace vazby aktivní v Ramanově spektrosopii, musí během ní docházet ke změně polarizovatelnosti.
 • Pokud má molekula střed symetrie, mohou být jednotlivé vibrace aktivní buď v infračervené nebo v Ramanově spektroskopii, ale ne v obou zároveň.

Spektrometry

Instrumentace je podobná spektrometrům pro infračervenou spektroskopii. Podle uspořádání optické soustavy rozlišujeme disperzní spektrometry a spektrometry s Fourierovou transformací. Základními prvky jsou laser, optická soustava a detektor. Laserem se excituje vzorek, rozptýlené záření se optickou soustavou zavede k detektoru, který pošle získané informace do PC.

Vznik Ramanova spektra

Ke stažení

Prezentace ke stažení.

Literatura

 1. FERRARO, John R., Kazuo NAKAMOTO a Chris W. BROWN. Introductory Raman spectroscopy. 2nd ed. Boston: Academic Press, c2003. ISBN 0-12-254105-7.
 2. The Nobel Prize in Physics 1930

Další kapitoly