Characterisation and determination of fullerenes: A critical review

V časopise Analytica Chimica Acta vyšlo pěkné review o metodách charakterizace fullerenů. Fullereny jsou velmi důležité sloučeniny nejen v oblasti nanochemie, a proto je nutné mít k dispozici metody, které dokáží fullereny identifikovat a separovat.

Derivát fullerenu H2O@C60

Fullereny jsou kulovité allotropy uhlíku. Do jejich vnitřní kavity lze uzavřít molekuly a tím získat tzv. endohedrální deriváty, Voda v běžném stavu existuje ve formě molekul H2O, které jsou provázány vodíkovými vazbami (tvoří složitější klastry), čímž získává své charakteristické vlastnosti. Pokud ale tuto molekulu izolujeme od dalších molekul vody, tyto interakce zrušíme. Sférická molekula fulerenu C60 […]

Sladký fulleren

Fullereny jsou velmi zajímavé sloučeniny a v posledních letech jsou středem zájmu mnoha výzkumníků. Díky jejich poměrně vysoké reaktivitě známe dnes velké množství exo i endohedrálních derivátů. Nedávno jsem narazil na článek v Chemical Communications o přípravě hexakis aduktů fullerenu se sacharidy[1]. Autoři publikovali postup umožňující snadnou přípravu exohedrálních derivátů, kde je uhlíkové jádro fullerenu […]

Kovové komplexy pentahaptofullerenů

V knihovně jsem narazil na zajímavý článek[1] z roku 1996 (tedy nic extra nového). Autoři připravili několik zajímavých kovových komplexů fullerenu C60. Fullereny Fullereny jsou relativně nové allotropní modifikace uhlíku. Jedná se o sférické molekuly, které se skládají z dvanácti pětičlenných a různého počtu šestičetných uhlíkových cyklů. Zatím nejstabilnější známý fulleren je C60 (Buckminsterfulleren). Jedná se o nejmenší známý fulleren, ve […]

Dvoustěnné uhlíkové nanotrubice pro elektro-optické aplikace

Uhlíkové nanotrubice jsou allotropické modifikace uhlíku, lze je považovat za rozvinuté fullereny. Trubice lze vypěstovat jako jednostěnné (SWCNT – Single-Walled Carbon NanoTubes) nebo vícestěnné (MWCNT – Multi-Walled Carbon NanoTubes). Vícestěnné trubice můžeme popsat jako soustavu několika trubic s různým průměrem vložených do sebe.

Sloučeniny vzácných plynů

Vzácné plyny jsou prvky 18. skupiny periodické soustavy prvků. Až do roku 1962 nebyly známy žádné sloučeniny těchto plynů, kdy byla provedena reakce xenonu s fluoridem platinovým, která poskytla XePtF6. Inspirací pro tuto reakci byla příprava sloučeniny O2PtF6, protože ionizační energie O2 je podobná ionizační energii xenonu.[1] Krátce poté byla připravena první binární sloučenina, fluorid […]

Alotropie prvků

Alotropy prvku jsou rozdílné strukturní modifikace daného prvku, mají odlišné fyzikální i chemické vlastnosti. U chemických sloučenin se obdobná vlastnost označuje jako polymorfie. S alotropy se setkáváme např. u uhlíku, fosforu, síry a mnoha dalších prvků. Koncept alotropie navrhl v roce 1841 Jöns Jakob Berzelius, termín je odvozen z řeckého άλλοτροπἱα, což znamená variabilita.[3] Příklady […]

18. skupina

18. skupina (vzácné plyny) periodického systému prvků obsahuje celkem sedm prvků: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon a oganesson. Všechny prvky mají ve valenční slupce osm elektronů (ns2 np6), patří do p-bloku PSP. Prvek Relativní atomová hmotnost Elektronegativita Teplota tání [°C] Teplota varu [°C] Helium 4,0026 – −272,15 −268,93 Neon 20,179 – −248,67 −246,05 Argon […]

Symetrie molekul

Správné určení symetrie molekuly je velmi důležité pro odhad reaktivity i pro určování jejích spektroskopických vlastností. Symetrický je každý prostorový objekt, který lze pomocí některé operace transformovat tak, aby jeho nový stav byl nerozlišitelný od výchozího. Operace symetrie Operace symetrie je transformace, pomocí kterou převádíme objekt z jednoho stavu do druhého, přičemž oba stavy jsou […]

Nová sloučenina helia – Na2He

Chemie vzácných plynů je poměrně chudá, takže objev jakékoliv nové sloučeniny je poměrně významnou událostí. Helium je velmi nereaktivní a dosud nebyla známa žádná sloučenina, která by obsahovala vazbu He s jiným prvkem. Pouze byly připraveny komplexy helia, kde bylo helium uzavřeno uvnitř fullerenu. Naproti tomu sodík je velmi reaktivní prvek a tvoří ochotně sloučeniny […]

Příprava H2O@C60

Příprava molekuly fullerenu s jednou molekulou vody uvnitř klece je zajímavá jak z pohledu syntézy, jedná se o tzv. molekulární chirurgii, tak i kvůli rozšířeným možnostem studia izolované molekuly vody. Starší postup využíval vysokého tlaku k zavedení molekuly do klece fullerenu, což je experimentálně náročné na vybavení. Syntetický postup vedoucí k přípravě endohedrálních derivátů fullerenů […]

Konverze jaderných spinových izomerů v H2O@C60

Příprava derivátu fullerenu s jednou molekulou vody uvnitř klece umožnila podrobnější studium vlastností izolovaných molekul vody. V nedávno publikované studii byl zkoumán přechod mezi spinovými izomery molekul vody pomocí NMR spektroskopie. Spinová izomerie se týká malých, symetrických molekul, např. H2, H2O. Molekula vody obsahuje dvě jádra vodíku, každé má spin 1/2. Pokud jsou oba spiny orientovány souhlasně, […]

Xenon

Xenon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. Patří mezi vzácné plyny. Tvoří pouze několik málo sloučenin s fluorem, chlorem a kyslíkem. Xenon byl objeven roku 1889 během frakční destilace zkapalněného vzduchu. Atomové číslo 54 Elektronová konfigurace [Kr] 5s2 5p6 Počet přírodních izotopů 9 Atomová hmotnost 131,29 Obsah ve vzduchu [ppm] 0.087 Hustota 5,8971 mg.cm-3 Teplota tání […]