Návrhy na jména prvků 113, 115, 117 a 118 schváleny

Uznání a pojmenování nových prvků je poměrně zdlouhavý proces. Organizace IUPAC oznámila 9.6. návrhy na pojmenování čtyř nových prvků s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118.[1] Tím bude zcela zaplněna 7. perioda PSP, což udělá radost hlavně začínajícím studebntům chemie.
Continue reading

Organophosphorus derivatives for electronic devices

V Journal of Materials Chemistry C vyšlo pěkné review[1] o organofosforových sloučeninách využitelných pro konstrukci elektronických zařízení. Je zaměřeno hlavně na fosfazeny, triarylfosfinoxidy, fosfoly a čtyřčlenné heterocykly obsahující fosfor.
Continue reading

FeB6: nový materiál podobný grafenu?

Grafen je v současnosti velmi populární materiál a to vede i k tomu, že se hledají analogické, perspektivní materiály. Nově vydaná publikace se zabývá teoreticky předpovězeným materiálem se vzorcem FeB6.[1]
Continue reading

Poprvé byl připraven velmi dlouhý, 1D řetězec atomů uhlíku

Chemie alotropů uhlíku je poměrně bohatá a množství informací o nich neustále narůstá. Mezi zajímavé alotropy patří karbyn, což je řetězec sp-hybridizovaných atomů uhlíku.[1] Zajímavé jsou především díky teoreticky předpovězeným vlastnostem, jako je modul pružnosti, pevnost an tuhust, které by měly předčít všechny dosud známé materiály.
Continue reading

Hydrogen-modified superconductors: A review

V časopise Progress in Solid State Chemistry vyšlo review o supravodivých materiálech obsahujících vodík, tzn. sloučeniny kovů, mědi, pnictidů a materiály založené na uhlíku.[1] Z pohledu BCS teorie vnáší vodík do materiálu nový typ fononů, což může jak zlepšit, tak i zhoršit supravodivé vlastnosti. Kromě toho je velmi užitečným nástrojem i možnost záměny izotopu 1H za 2H (deuterium). Současný rekord v kritické teplotě je 203 K (-70 °C) pro HS.[2]
Continue reading

Stabilizace fluoridů argonu působením vysokého tlaku

Argon patří mezi vzácné plyny a zatím od něj neznáme žádnou stabilní sloučeninu. V časopise PCCP (Physical Chemistry Chemical Physics) vyšel nedávno článek zabývající se výpočty možné stabilizace fluoridů argonu působením extrémně vysokého tlaku – více než 1 GPa.
Continue reading

Documentoscopy by atomic force microscopy (AFM) coupled with Raman microspectroscopy: applications in banknote and driver license analyses

V současné době je díky velmi pokročilé miniaturizaci dostupná celá řada tzv. couplingů, tzn. že spojíme dvě nebo i více analytických metod a jeden vzorek dokážeme analyzovat více způsoby. Výhodou tohoto přístupu je minimalizace spotřeby vzorku a zrychlení analýzy, někdy to ale může vést ke snížení citlivost nebo rozlišení použitých metod. Běžné jsou couplingy např. GC/MS, TG/IR, TG/MS, TG/DSC, … V nejnovějším čísle časopisu Analytical Methods vyšel článek o využití spojení Ramanovy mikroskopie a AFM pro analýzu bankovek a řidičských průkazů.
Continue reading

Čtyři nové supertěžké prvky

Minulý týden bylo jedno z nejdůležitějších témat uznání čtyř supertěžkých prvků organizací IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Tím se oficiálně zaplnila (zatím) poslední perioda PSP. Nově uznané prvky nemají přiděleny definitivní názvy, a jsou označovány pouze podle jejich protonového čísla.
Continue reading

Fluorido-iontové baterie

Výzkum materiálů použitelných pro baterie a akumulátory je v současnosti velmi intenzivní. Známe mnoho systémů, které se pro tyto účely využívají. Nejznámější a v praxi využívané jsou Li-Ion, Li-Pol, NiMH a NiCd akumulátory. V nejnovějším čísle časopisu Journal of Fluorine Chemistry vyšlo pěkné review (zatím jen ve stavu manuskriptu) o fluorido-iontových bateriích (FIB).[1] V těchto bateriích fungují fluoridové ionty jako přenašeče náboje.
Continue reading

MoS2 vykazuje supravodivost i v silném externím magnetickém poli

V oblasti vývoje supravodičů se často objevují zprávy o materiálech, které jsou supravodivé za rekordně vysokých teplot, ale mimo kritické teploty (TC) je důležitým parametrem i kritické magnetické pole, v kterém je materiál supravodivý. Tento parametr limituje praktické využití materiálu. V silném magnetickém poli může dojít, a také od jeho určité intenzity dochází, k zániku Cooperových párů a tím i supravodivosti materiálu.

Continue reading

Nový mikroporézní materiál schopný zachycovat oxid uhličitý i v přítomnosti vody

Zachytávání CO2 je v dnešní době velmi aktuální téma. Známe poměrně velkou skupinu porézních materiálů, které mají tuto schopnost, ale komplikací pro praktické využití je nutnost vysušení vzduchu před vlastní adsorbcí. V časopise Science byl nedávno publikován nový mikroporézní materiál SGU-29 (pojmenován podle Sogang University v Koreji), který dokáže oxid uhličitý i z vlhkého vzduchu.

Continue reading

Nový dikation xenonu

Nedávno byla publikována příprava a charakterizace nového, zajímavého kationtu xenonu. Xenon má oxidační číslo II, jeho strukturu lze popsat jako [XeOXeOXe]2+. V krystalickém stavu má tento kation strukturu s zigzag tvarem, a terminální atomy xenonu jsou eletrostaticky vázány ke kationtům [m-F(ReO2F3)2], krystaly mají červeno-oranžovou barvu.

Continue reading

Atomová hmotnost ytterbia byla změněna

Relativní atomová hmotnost prvku je číslo, které získáme jako vážený průměr hmotností jednotlivých izotopů prvku, hmotnosti vážíme zastoupením izotopů v přírodním vzorku. U monoizotopických prvků je její hodnota prakticky neměnná, ale pokud je prvek směsí izotopů, může docházet v čase (příp. i v prostoru) ke změně jejich zastoupení.

Continue reading

Mohly vzniknout prekurzory koenzymu NAD v kometách?

V Chemical Communications vyšel nedávno článek z laboratoří NASA, ve kterém je testována příprava prekurzorů pro nikotinamid adenin nukleosid (NAD) v podmínkách panujících na kometách. Výsledky jsou opravdu zajímavé.

Continue reading

Nové hliníkové baterie Al-ION

Výzkum v oblasti nových a ještě lepších baterií je v současnosti poměrně bohatý, důvody jsou asi zřejmé. Jedním z nejperspektivnějších prvků je lithium, jeho velkým problém je nízké zastoupení v zemské kůře a tím i horší dostupnost a vysoká cena. Naproti tomu, hliník patří mezi nejrozšířenější prvky (přesně je 3. nejrozšířenější prvek v zemské kůře). Nedávno byl publikován zajímavá článek popisující baterii založenou na hliníku, která poskytuje napětí až 1,8 V a má poměrně dobrou kapacitu.[1]

Continue reading

Zajímavé chování molekul NaK za extrémně nízké teploty

Vědcům z MIT se povedlo ochladit slitinu (sloučeninu) NaK na extrémně nízkou hodnotu teploty – 500 nK. Za této teploty začaly molekuly NaK, přesněji 23Na40K vykazovat zajímavé vlastnosti.

Continue reading

Characterisation and determination of fullerenes: A critical review

V časopise Analytica Chimica Acta vyšlo pěkné review o metodách charakterizace fullerenů. Fullereny jsou velmi důležité sloučeniny nejen v oblasti nanochemie, a proto je nutné mít k dispozici metody, které dokáží fullereny identifikovat a separovat.

Continue reading

The Chemical Space Project

Nedávno vyšel článek, který se pokouší odpovědět na jednu ze zajímavých otázek z organické chemie – Kolik organických sloučenin může existovat? Současná výpočetní technika umožňuje rychlou práci s velkým množstvím dat, takže je možné nejen kombinatoricky vytvořit všechny možné struktury do určité hmotnosti molekuly, ale zároveň i posoudit, jestli mohou navržené molekuly existovat, tzn. dokáže vyloučit např. molekuly s velkými sterickými zábranami.

Continue reading

Nový allotrop křemíku

Křemík je průmyslově velmi důležitý prvek, jeho nejstabilnější allotrop má strukturu diamantu. Vzhledem k významu křemíku se hledají cesty, jak připravit nové allotropní modifikace, které by mohly mít zajímavé vlastnosti. Jednou z možností je jejich syntéza ze sloučenin s vysokým obsahem křemíku. Nedávno byla popsána příprava klathrátu Na4Si24, který byl následně využit pro tuto syntézu.

Continue reading

Mechanicky vyvolaný přechod kov-izolátor v karbynu

Karbyn je jedním z mnoha alotropů uhlíku, je tvořen řetězci uhlíku, kde buď střídá jednoduchá a trojná vazba, polyynová forma; (-C≡C-)n, nebo jsou všechny uhlíky propojeny dvojnou vazbou, kumulenová forma; (=C=C=)n. Podle výpočtů by se mělo jednat o velmi slibný materiál, s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Bohužel jeho příprava není jednoduchá, dosud se podařilo připravit řetězc s maximálně 44 atomy uhlíku.

Continue reading

Konverze jaderných spinových izomerů v H2O@C60

Nedávno jsem sepsal krátký článek o syntéze endohedrálního derivátu fulerenu H2O@C60. Tato látka byla využita ke studiu konverze jaderných spinových izomerů vody pomocí nízkoteplotní NMR spektroskopie. V dohledné době sepíšu podrobnější článek.

Supertěžký prvek 117 potvrzen

Jako supertěžké prvky se označují prvky s protonovým číslem vyšším než 104. Před několika dny byla experimentálně potvrzena existence prvku s protonovým číslem 117. Aby byl nový prve uznán, je nutné jej prokazatelně připravit a charakterizovat minimálně ve dvou nezávislých laboratořích. V současné době nemá prvek 117 oficiální jméno a označuje se jako ununspetium (Uus). Předpokládaná elektronová konfigurace je [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5.

Continue reading